Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Editor’s workshop 2564

โครงการ editor’s workshop เวลา 08.30 – 16.30 น. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 704 (ราชพฤกษ์) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับวารสารในสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งจัดโดยสมาคมere ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลทหารบก ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.-17.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CAST สจล. กับวารสาร Pharmaceutical Sciences Asia จาก ม.มหิดล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) จาก สจล. กับวารสาร Pharmaceutical Sciences Asia จาก ม.มหิดล

อ่านเพิ่มเติม »
วิสัยทัศน์

"พัฒนาวารสาร CAST ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) ภายในปี 2566"

พันธกิจ

"เพื่อผลิตวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ และยกระดับผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งเป็น การบริการวิชาการ โดยการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ"

บุคลากรภายในสำนักงานฯ
รศ.ดร.จำรูญ

รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

Email : chamroon.la@kmitl.ac.th

นายฉัตรชัย-คำภาพรพันธุ์

ฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ

Email : chatchai.ka@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3175

นางสาวเจิมอรุณ-อุทัยแจ่มศรีผล

เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล

นักวิชาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: jermaroon.au@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3774

นายธนบูรณ์-เตชะเสนา

ธนบูรณ์ เตชะเสนา

นักวิชาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: tanaboon.te@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3774

นางสาวมงกุฎกานต์-อุดมพงษ์สุข

มงกุฎกานต์ อุดมพงษ์สุข

นักวิชาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: mongkutkarn.ud@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3774

อาจารย์พิเศษ
รศ.ดร.ดุษณี

รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์

บรรณาธิการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: jermaroon.au@kmitl.ac.th

Dr.Mark

Dr.Mark Francis Hoolahan

ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ

Email:
francismarkhoolahan@hotmail.com
francismarkhoolahan@gmail.com

วารสารสถาบัน ฯ
ทั้งหมด
วารสารภาษาอังกฤษ
วารสารภาษาไทย
01-Current-Applied-Science-and-Technology

CAST

Current Applied Science and Technology

More
03-Thai-Journal-of-Nanoscience-and-Nanotechnology

Nano

Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology

More
22222

IJIET

International Journal of Industrial Education and Technology

More
33333

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Journal of Industrial Education

More
06-King-Mongkut’s-Agricultural-Journal

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

King Mongkut’s Agricultural Journal

More
Journal-of-Faculty-of-Architecture-500x700

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

Journal of Faculty of Architecture, KMITL

More
08-Journal-of-Science-Ladkrabang

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

Journal of Science Ladkrabang

More
10-Ladkrabang-Engineering-Journal

วิศวสารลาดกระบัง

Ladkrabang Engineering Journal

More
Journal of Administration and Management

วารสารการบริหารเเละจัดการ

Journal of Administration and Management

More
j11

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง

KMITL Journal of Information

More
ฐานข้อมูลวารสาร

สำหรับนักวิจัยและนักศึกษา

ฐานข้อมูลวารสารและ
การประชุมนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

ระบบสารสนเทศ
logo-test
Scroll to Top