ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ครั้งที่ 8/2565

การประชุมสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ครั้งที่  8/2565 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     รองศาสตรจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีกำกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ เป็นประธานการประชุมสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ครั้งที่

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุม “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI”

การประชุม “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI” ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)       ได้จัดประชุม

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

การประชุมสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ครั้งที่  6/2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์      รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ บรรณาธิการวารสาร Current Applied Science

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Editor’s workshop 2565

โครงการ editor’s workshop 2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 704 (ราชพฤกษ์) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัตถุประสงค์ของโครงการคือแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดทำวารสารของวารสารสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Editor’s workshop 2564

โครงการ editor’s workshop เวลา 08.30 – 16.30 น. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 704 (ราชพฤกษ์) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม »
วิสัยทัศน์

"พัฒนาวารสาร CAST ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) ภายในปี พ.ศ. 2566 และกำกับดูแลวารสารภายในสถาบันให้มีมาตรฐานระดับชาติ (TCI); To develop CAST journal for indexing in WOS database in 2023 and to monitor journals of Institutes to comply with national standard (TCI)"

พันธกิจ

"เพื่อผลิตวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ และยกระดับผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งเป็น การบริการวิชาการ โดยการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ"

บุคลากรภายในสำนักงานฯ
รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Email : anuwat.ja@kmitl.ac.th

นายฉัตรชัย-คำภาพรพันธุ์

ฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ

Email : chatchai.ka@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3175

นางสาวเจิมอรุณ-อุทัยแจ่มศรีผล

เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล

นักวิชาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: jermaroon.au@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3774

นายธนบูรณ์-เตชะเสนา

ธนบูรณ์ เตชะเสนา

นักวิชาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: tanaboon.te@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3774

นางสาวมงกุฎกานต์-อุดมพงษ์สุข

มงกุฎกานต์ อุดมพงษ์สุข

นักวิชาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: mongkutkarn.ud@kmitl.ac.th
Tel. 02-329-8000 ต่อ 3774

อาจารย์พิเศษ
รศ.ดร.ดุษณี

รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์

บรรณาธิการวารสาร

Current Applied Science and Technology
Email: jermaroon.au@kmitl.ac.th

Dr.Mark

Dr.Mark Francis Hoolahan

ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ

Email:
francismarkhoolahan@hotmail.com
francismarkhoolahan@gmail.com

วารสารสถาบัน ฯ
ทั้งหมด
วารสารภาษาอังกฤษ
วารสารภาษาไทย
01-Current-Applied-Science-and-Technology

CAST

Current Applied Science and Technology

More
03-Thai-Journal-of-Nanoscience-and-Nanotechnology

Nano

Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology

More
22222

IJIET

International Journal of Industrial Education and Technology

More
Journal-of-Faculty-of-Architecture2

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

Journal of Faculty of Architecture, KMITL

More
33333

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Journal of Industrial Education

More
06-King-Mongkut’s-Agricultural-Journal

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

King Mongkut’s Agricultural Journal

More
08-Journal-of-Science-Ladkrabang

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

Journal of Science Ladkrabang

More
10-Ladkrabang-Engineering-Journal

วิศวสารลาดกระบัง

Ladkrabang Engineering Journal

More
BS

วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Journal of KMITL Business School

More
ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ
ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ
ฐานข้อมูลวารสารเพื่อสืบค้นบทความ
ดัชนีวัดคุณภาพวารสาร
ระบบสารสนเทศ
logo-test
Scroll to Top