โครงการ editor’s workshop

เวลา 08.30 – 16.30 น. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 704 (ราชพฤกษ์) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับวารสารในสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Scroll to Top