การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) จาก สจล. กับวารสาร Pharmaceutical Sciences Asia จาก ม.มหิดล วันที่ 29 กรกฎาคม กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.

Scroll to Top