การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) จาก สจล. กับวารสาร Science and Technology Asia จาก มธ. วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Scroll to Top